HTML

STRUKTUR FORKLARING EKSEMPEL
<!-- --> Kommentar Repetisjon - HTML - CSS kap 1
<DOCTYPE html> Definerer er HTML5-dokument  
<a > Lenke  
<article> Seksjon med selvstendig innhold  
<body> Synlig del av nettsiden  
<h1> ... <h6 > Overskrifter  
<head> Informasjon om nettside  
<html> HTML- innhold  
<link> Hente inn ekstern CSS Eksamen V2013 Energi (linje 6)
<script> JavaScript  
<section> Inndeling av innhold  
<style> CSS  
<title> Tittel på siden  

TEKST OG TABELL FORKLARING EKSEMPEL
<b> Halvfet tekst Et eksempel på bruk av ulike HTML-tagger
<br> Linjeskift  
<div > Inndeling av innhold (lag)  
<hr> Horisontal linje  
<li> Listepunkt 1. Kap 3.4 Eks Meny s 67.html
2. Lister fra Array - Kap 8
<ol><ul > Nummerert/unummerert liste  
<p> Tekstavsnitt  
<section> Inndeling av innhold  
<span> Inndeling av innhold uten linjeskift  
<table> Tabell  
<tbody> Innholdet i en tabell  
<tr> Rad i tabell  
<th> Overskrift i tabell  
<td> Celle i tabell  

MEDIER FORKLARING EKSEMPEL
<audio> Lyd - element 1. Lyd - Knapp og bilder Kap 6.1 s 127
2. Lyd - Knapper, bilder og lyd (Kinofilmer)
3. Lyd - Eksamen V2016 Feriereiser Oppgave 2
4. Eksamen V2010 Flystevne (slå lyd av/på)
5. Eksamen H2014 Biler Oppgave 1(slå lyd av/på)
<canvas> Tegning og animasjon Figurer i canvas Kap 3.4 s 72
<img> Bilde Plassere bilder, med ramme mm (Kap 2)
<svg> Figur, vektorgrafikk Figurer med svg - Kap 7.5 s 176
<track> Undertekster av type WebVTT  
<video> Video - element 1. Sette inn video - Kap 7.6 s 180 (åpne i FF)
2. Spille av video med knapper - Kap 7.7 s 183
3. Attributter til videofilm - Kap 7.6 s181

SKJEMA FORKLARING EKSEMPEL
<button> Knapp Knapper med attributter - Kap 6.1 s 126
<form> Skjema - element Skjema - Kap 6.4 s 148
<input> Input - felt (text, number, date, color, range) Input elementer - Kap 6.2 s 35
<label> Merkelapp for input- element Input elementer - Kap 6.2 s 35
<option> Valg av nedtrekksliste Nedtrekk - Kap 6.3 s 143
<select> Nedtrekksliste Nedtrekk - Kap 6.3 s 143
<textarea> Input over flere linjer  

CSS

Selector: element, .klasseNavn, #idNavn

Egenskap Forklaring Verdi Eksempel
align-items Inni flexbox flex-start, flex-end, center Søyler - stående - liggende - Kap 8.6 s 277
bacground-color Bakgrunnsfarge red, #ff0000  
border Kantlinje 1px solid red  
color Tekstfarge red, #333  
cursor Musepeker pointer Musepeker over tekst
flex Flexbox display:flex Søyler - stående - liggende - Kap 8.6 s 277
font-family Skrifttype Georgia  
font-size Tekststørrelse px, %  
left Abs. avstand venstre kant px, %  
line-height Linjeavstand px  
margin Margbredde px, %, auto  
margin-left Venstremarg px, %  
max-width Maks bredde px, %  
opacity Gjennomsiktighet 0 til 1  
position Plassering absolute, relative  
top, bottom Abs. avstand fra topp til bunn px, %  
transform Rotere, skalere, flytte, forskyve rotation(deg) scale(x,y) Roterer et p-element - Kap 9.1 s 251
width, height Bredde, høyde px, %  

ANIMASJON FORKLARING Eksempel
:active Så lenge klikk varer Roterer et p-element - Kap 9.1 s 251
.animate   1. Tekst som fader - Kap 9.5 s 271
2. Snøball som ruller - Kap 9.5 s 272

3. Firkant som beveger seg i skjermen - Kap 9.5 s 273
animation: Animerer mellom tilstander
:focus Input-element får fokus Endre bredde på inputfelt - Kap
:hover Musemarkør over element 1. Musepeker endrer størrelse - Kap 9.1 s 248
2. Animasjon - overganger (Løve/tekst) - Kap 9.2 s 257
@keyframes Animering, from ... to % 1. Firkant som "vokser" - Kap 9.4 s 263
2. Bil som kjører - Kap 9.4 s 268
3. Eksamen V2010 Flystevne (slå lyd av/på)
4. Eksamen H2014 Biler Oppgave 1
transition: Overgang i CSS-stiler 1. Klikke på figur - øke størrelsen Kap 6.1 s 121
2. Rotere figur (ugle) Kap 6.2 s 136
3. Eksamen H2014 Biler Oppgave 1

JAVA SCRIPT

KODE FORKLARING EKSEMPEL
[ ] Array 1. Array og arraymetoder - Sette inn, endre, sortere osv
2. QUIZ - Array, legge inn verider med input, sortering mm
3. Array, summere og tegne sirkler i canvas
4. Legge til verdier i array fra select-element - Kap 8.1 s 203

Endimensjonale array: Lister, tabell, checkbox mm
{ } Objekt 1. Objekter - enkelt eksempel Kap 3.3 s 63
2. Filmer - Knapper, bilder og lyd
3. Objekter i array - tabell med "planetverdier"
alert() Varselboks, alert-boks  
appendChild()   1. Søyler (terningkast)
2. Blinkende stjerner
3. Eksamen V2015 Sykkelturer Oppgave 3
class Klasse  
date Tid og dato Sjekker dagens dato og ukedag - new Date()
document.createElement() Oppretter elementer 1. Søyler (terningkast)
2. Blinkende stjerner (linje 22)
document.getElementsByClassName() En nodeList med elementer basert på klasse Blinkende stjerner (linje 28)
document.getElementById() Referanse til HTML-element  
document.getElementsByTagName() En nodeList med elementer 1. Liste med verdier Kap 8.5 s 221
2. Div - NodeList i array - Kap 8.5 s 221
document.querySelector() En nodeList med element basert på CSS  
document.querySelectorAll() En nodeList med element basert på CSS 1. Checkbox - Eksamen v2015 Sykkelturer Oppgave 2
2. Flere figurer med ulik farge - Kap 8
3. Checkbox valg (linje 82)
document.write() Skriver tekst  
else If else - setning  
else if Else if- setning Sjekker dagens dato og ukedag
evt.target Element som starter hendelsesfunksjon Funksjon (evt) - Klikke på knapp og bilder
for For - løkke Summere tall i en for-sløyfe
for of For of - løkke 1. Traversere et array - Kap 8.2 s 207
2. Array med objekter
forEach() For each - løkke forEach() - Array - Set - Map
function Funksjon 1. Funksjon med parameter (sekunder og timer) Kap 5.3 s 108
2. Funksjons - knapp og bilde (onclick)
3. Funksjons - musepeker over tekst (mouseover)
4. Funksjon - skifte farge på bakgrunn (alert)
function(evt){} Funksjon, hendelse er parameter 1. Funksjon (evt) Kap 6.1 s 126 (data-attributter)
2. Funksjon (evt) - Klikke på knapp og bilder
get Get - metode Get - (map) linje 211 - Eksamen V2016 Feriereiser Oppgave 3
i-- i minker med 1  
i +=5 i øker med 5  
i++ i øker med 1  
if If - setning Sjekker dagens dato og ukedag
innerHTML Innhold HTML - element  
input.value Verdi i input element Legge til verdier i array fra select-element - Kap 8.1 s 203 (linje 26)
length Lengde på array eller tekst  
let Variabel(ES2015)  
localStorage Lagring av data lokalt i nettleseren  
Map Map- kollekjson 1. Map - Kap 8.4 s 218
2. Map - Array - Legge til og slette - Kap 8.4 oppg 1 s 220
3. Map - Tabell/Slette rad Kap 8.4 oppg 4 s 220
Math.PI 3.14  
Math.random() Tilfeldig tall[0,1] Lottorekke
Math.round() Runder opp eller ned Lottorekke
Math.floor() Sletter desimale Lottorekke
new Map() Nøkkel og verdier Map - Kap 8.4 s 218
new Set() Unike verdier Set- Stjerner i verdensrommet - Kap 8.3 s 211
Number() Endrer til datatype tall  
prompt() Innskrivingsfelt  
return Returnerer en verdi Return - funksjon - Kap 5.5 s 116
Set Set - kolleksjon Set- Stjerner i verdensrommet - Kap 8.3 s 211
String() Endrer til datatypen tekst  
switch Valg Switch case - QUIZ - Kap 4.3 s 84
var Variabel  
while While - løkke Summere tall med while - løkke - Kap 4.4 s 92

HENDELSE FORKLARING EKSEMPEL
onchange Verdi endrer seg Eksamen V2013 Energi Oppgave 2 (linje 48) (kobler til funskjon ved endring)
onclick Klikk Klikke på knapper - Kap 6.1 s 126
onfocus Klikk i inputfeltet Eksamen V2013 Energi Oppgave 2 (linje 44) (fjerner innhold i inputfelt)
oninput Endre verdi i input-felt  
onkeydown Trykke ned tast  
onkeyup Slippe opp tast Slippe opp tast - Kap 6.2 s 134
onload Nettsiden lastes inn  
onmousemove Bevege musemarkør  
onmouseout Musemarkør fjernes  
onmouseover Musemarkør over 1. Musepeker over tekst (oversettelse)
2. Funksjon (evt) - Klikke på knapp og bilder og musepeker over tekst
onresize Endre størrelse på nettleseren  
onsubmit Sende inn skjema Skjema - Kap 6.4 s 148

SAMMENLIGNINGS
OPERATOR

FORKLARING EKSEMPEL
=== Lik verdi og datatype Sjekker inntastet tallverdi - Kap 4
!== Ikke lik verdi og datatype Sjekker input-verdier - Kap 4.2
> Større enn Sjekker dagens dato og ukedag - Kap 4.1
< Mindre enn  
<= Mindre eller lik  
>= Større enn eller lik  

LOGISK OPERATOR FORKLARING EKSEMPEL
&& Både og Sjekker input-verdier - Kap 4.2
|| Eller  
! Ikke  

DATATYPE FORKLARING EKSEMPEL
string Tekststreng  
number Alle tall  
boolean Logisk verdi (true, false) Datatype boolean - Kap 3.3 s 64
Eksamen V2010 Flystevne Oppgave 1 (slå lyd av/på)

DIVERSE FORKLARING EKSEMPEL
Diagrammer   1. Liggende soyler (display: inline-block )
2. Liggende soyler med #soyler>div (stolpediagram Sicilia s 225)
3. Stående og liggende søyler med #soyler>div (flexbox - flex-direction s 227)
4. Stående og liggende søyler med #soyler>div (flexbox - flex-direction oppg 1 s 240)
5. Stående søyler med canvas
disabled Tilgjengelig - true/false Spørrekonkurranse - Nesteknapp ikke tilgjengelig (linje 80)
style.display = "none"
style.display = "inline"
Synlig - none/inline Eksamen V2010 Flystevne Oppg 2(linje 67 - 68)
owerflow :hidden - skjuler utenfor div Eksamen V2010 Flystevne Oppg 1(slå lyd av/på)
this
"peker" tilbake på "det det angår"
1. Lister - finner valgt listepunkt med this (linje 74)
2. Tabeller - finner valgt rad - Eksamen V2013 Energi (linje 122)
3. Tabeller - finner valgt rad/celle - Eksamen H2014 Biler (linje 104)